Droogvoer

Vóór don­der­dag 12:00 besteld, zater­dag tus­sen 10:00 en 18:00 opha­len bij Kat­ten­ca­fé Poes­Pas, Noord­vliet 11 in Leeu­war­den. Kivo voert twee typen hon­den­brok­ken, te weten: geëx­tru­deer­de brok­ken en gepers­te brok­ken. Geëx­tru­deer­de brok­ken zijn bij een hoge tem­pe­ra­tuur gemaakt (boven de 100 gra­den) en zijn vaak hard en knap­pe­rig van struc­tuur. Bij inna­me blij­ven deze brok­ken eerst nog even drij­ven in de maag van de hond waar­na ze lang­zaam ver­teerd wor­den. Geex­tru­deer­de brok­ken sti­mu­le­ren kau­wen en zijn goed voor het gebit van de hond. Gepers­te brok­ken zijn bij een lage­re tem­pe­ra­tuur gemaakt (onge­veer 70 gra­den). Hier­door blij­ven de voe­dings­stof­fen beter bewaard. Een gepers­te brok valt na inna­me vrij snel uit­een in de maag van de hond. Dit maakt dat de brok uit­ste­kend geschikt is om te com­bi­ne­ren met vers­voer, aan­ge­zien dit type voer dezelf­de eigen­schap­pen ver­toont.

Voor­de­len gepers­te brok­ken:
Er wordt gebruik gemaakt van natuur­lij­ke anti-oxi­dan­ten.
Heeft een hoge­re ver­teer­baar­heid.
Kan in com­bi­na­tie met vers vlees gege­ven wor­den.

Voor­de­len geëx­tru­deer­de hon­den­brok­ken?
Deze kro­kan­te brok sti­mu­leert het kauw­pro­ces.
Zeer geschikt voor hon­den die schrok­ken.

Alle 2 resultaten